การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

30 พฤศจิกายน 2564

การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มาตรา 4 วรรคสอง กำหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน 2559
โดยที่ประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้ความคุ้มครองลูกจ้างและผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น จึงสมควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนของคนประจำเรือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เป็นไปอย่างรอบด้าน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าว ตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานประกันสังคมขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ร่างประกาศกระทรวงฯ
https://drive.google.com/file/d/1NpdymW7NKi-NenLlnbgRHyRrMUbunePs/view?usp=sharing
2. ตารางเปรียบเทียบและเหตุผลในการแก้ไข
https://drive.google.com/file/d/1k1okA-KM91hVhm7wXw9ORIz5Pfequvi1/view?usp=sharing

ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น